REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW KURSÓW SZKOLENIA PSÓW ORAZ KORZYSTANIA Z OŚRODKA SZKOLENIA PSÓW
ALARDO PSIA AKADEMIA
Zapoznanie się z regulaminem jest obowiązkowe

Ośrodek Szkolenia Psów przeznaczony jest do szkolenia psów na kursach organizowanych przez Alardo Psią Akademię.

W dniach wolnych od szkolenia ośrodek może być wykorzystywany do ćwiczeń i treningów wyłącznie w obecności instruktora lub osoby wyznaczonej przez właściciela Alardo, po uprzednim ustaleniu dnia, godziny i uiszczeniu opłaty ustalonej w cenniku szkoły.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSÓW

Przewodnikiem powinna być osoba, która może w pełni opanować swojego psa w trakcie szkolenia, ponieważ jest ona całkowicie odpowiedzialna za szkody przez niego wyrządzone. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania i bezwzględnego wykonywania poleceń instruktora.

Uczestnik kursu powinien wyposażyć swojego psa w następujące akcesoria:

obrożę zwykłą, odpowiednio dopasowaną, uniemożliwiającą oswobodzenie się psa w trakcie zajęć smycz zwykłą ( nie typu flexi )
kaganiec w razie potrzeby
dwie takie same zabawki ( zalecane piłeczki na sznurku )

drobnej wielkości karma, lub ulubione przysmaki psa torebki na odchody

Uczestnik kursu ma prawo do:

korzystania z rad i wskazówek instruktora prowadzącego szkolenie w zakresie wychowania i szkolenia psa bycia informowanym o wszelkich nagłych zmianach w terminach i godzinach szkolenia ( o ile wynikają z przyczyn zależnych od organiatora szkolenia )
możliwości odrobienia nieobecności na zajęciach ( warunkiem jest wcześniejsze poinformowanie instruktora o sytuacji i ustalenie terminu zajęć)

otrzymania dyplomu ukończenia kursu

Uczestnikom kursów kategorycznie zabrania się;

przychodzenia na teren ośrodka w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu środków odurzających
palenia papierosów w miejscach do tego nie przeznaczonych
zaśmiecania terenu ośrodka i dewastowania obiektów szkoleniowych
wykorzystywania obiektów szkoleniowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
wprowadzania na teren ośrodka psów chorych lub z wyraźnymi objawami choroby ( cieczka u suki uniemożliwia dalsze kontynuowanie szkolenia, kursant będzie proszony o opuszczenie zajęć, w takim wypadku automatycznie wpisujemy psa na kolejny kurs w celu nadrobienia szkolenia )

zakaz wprowadzania psów pod wiatę ( psy zostawiamy w odpowednio przygotowanych stanowiskach lub boksach

Uczestnicy kursu biorący udział w szkoleniu zobowiązani są do przestrzegania niżej wymienionych przepisów:

psy biorące udział w szkoleniu winny posiadać aktualne świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie. przewodnikiem psa winna być osoba, która w pełni potrafi opanować nieodpowiednie zachowanie swojego psa. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów na uczestnictwo w kursie.
podczas przerwy w zajęciach psy powinny być na smyczach. Przewodnik może wypuścić swojego psa bez smyczy poza Ośrodkiem Szkolenia, biorąc tym samym pełną odpowiedzialność za swojego psa.

wszelkie formy nieuzasadnionej agresji wobec innych ludzi lub zwierząt winny być bezwzględnie tłumione przez uczestnika kursu (przewodnika).
W przypadku dojścia do bójki psów, podczas zaatakowania jednego z nich – przewodnicy muszą
jak najszybciej psy rozdzielić – aby nie dopuścić do dalszego atakowania. Pozostali przewodnicy winni w tym czasie przywołać swoje psy i zapiąć je na smycz, aby te nie włączyły się do bójki.

za straty materialne oraz szkody wynikłe z nieodpowiedniego (agresywnego) zachowania się psa, odpowiada jego właściciel (przewodnik), w myśl ogólnie przyjętych przepisów Prawa Cywilnego.
zanieczyszczenia pozostawiane przez psy podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych zobowiązany jest usunąć jego właściciel (przewodnik).

psy chore lub z oznakami choroby (np. grzybica, kaszel kenelowy itp.) oraz będące w trakcie leczenia nie mogą uczestniczyć w zajęciach ani korzystać z Ośrodka Szkolenia. Przewodnicy z psami nie stosujący się do powyższego będą przez Organizatora usuwani z terenu Ośrodka.
suki podczas trwania rui (cieczki) nie mogą uczestniczyć w zajęciach

Alardo Psia Akademia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe wynikłe na skutek: – ucieczki psa z miejsca ćwiczeń

zarażenia psa chorobą
uczestnicy kursu winni bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń instruktorów dotyczących ostrożności i bezpieczeństwa podczas trwania zajęć.
na czas szkolenia stacjonarnego (hotelowego) w Alardo Psiej Akademii właściciel zobowiązany jest do wykupenia psu oraz prowadzącemu ubezpieczenia.
w trakcie przebywania psa na szkoleniu stacjonarnym odwiedzanie psa jest zabronione.
wykupione zajęcia kursu Psiego Predszkola właściciele psów winni wykorzystać nie dalej jak do 2 miesięcy od daty przybycia na pierwsze zajęcia. Po tym czasie nie będzie możliwości kontynuowania zajęć czy zwrotu kosztów. Sytuacja ta dotyczy również wykupionych kursów „Duży Pies w Wielkim Mieście” i „Mały Pies w Wielkim Mieście”
fotografowanie i filmowanie szkolenia może mieć miejsce wyłącznie za zgodą instruktora zajęć. Wszelkie materiały fotograficzne i audiowizualne powstałe podczas szkoleń w Alardo Psiej Akademii są jej własnością, co wiąże się z możliwością ich upublicznienia w celach promocyjnych i marketingowych.
podpisanie regulaminu jak i udział w szkoleniach stanowi zgodę na upublicznianie zdjęć i materiałów audiowizualnych, których uczestnikami są psy jak i ich właściele.

NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ I UWAG INSTRUKTORÓW
MOŻE POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE USUNIĘCIA Z KURSU BEZ ZWROTU KOSZTÓW